2018 m. gegužės 11 d., penktadienis

Pokalbių finalas: direktorė nesilaiko LR Švietimo įstatymų, bet jos atleisti negalimaJurgita Bugenienė

432-oji istorija. Kauno (Žaliakalnio) V. Bacevičiaus pradinės mokyklos Taryba iki 2018 gegužės 07 d. iš mokyklos direktorės Jurgitos Bugenienės nei susipažinimui, nei svarstymui nebuvo gavusi direktorės 2016 metų veiklos ataskaitos. Tad jos ir negalėjo apsvarstyti. Kol veiklos ataskaitos mokyklos taryba neapsvarsto, tol mokymo įstaigos vadovė negali ataskaitos teikti svarstyti savivaldybės tarybai. Toks Švietimo įstatymas ir jo privalu laikyti. Tačiau matomai, nei J. Bugenienei, nei savivaldybės klerkams įstatymai negalioja.

Direktorė Jurgita Bugenienė įrodinėjo, kad nei 2016, nei 2017 metų veiklos ataskaitų ji neprivalanti ir neprivalėjo pateikti mokyklos tarybai svarstyti, su ja susipažinti, nors tokias jos pareigas ir mūsų tarybos teises kasmet svarstyti vadovo ataskaitą imperatyviai numato LR Švietimo įstatymo 37.4-5 d., 47 str. 1 d. 4 p., 59 str. 7 d. 10 p., 59 str. 14 d., 60 str. 5 d., 64 str. 6 d. (Imperatyvus - (lot. imperativus - liepiamasis, įsakomasis): 1. liepiantis, įsakantis; 2. reiškiantis neatidėliotiną būtinumą.)

Vadinasi direktorė nėra susipažinusi su Švietimo įstatymu ir neketina jo vykdyti.

2018 gegužės 07 d. V. Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos posėdyje direktorės 2016 metų veiklos ataskaitą visgi pavyko apsvarstyti ir jai vienbalsiai buvo NEPRITARTA.

Nirektorės atleisti negalima, nevalia, neįmanoma... nesvarbu, kad 120 bendruomenės nepasitiki direktore.
Tik didelių pastangų ir įtikinėjimo dėka ir tik posėdžio antrojoje pusėje iš mokyklos direktorės mokyklos Tarybai pavyko išsireikalauti JAU SAVIVALDYBĖS TARYBAI pateiktą 2017 metų veiklos ataskaitą.

Su 2017 metų veiklos ataskaita galų gale mokyklos taryba susipažino, ją apsvarstė ir vienbalsiai NEPRITARĖ.

Mokyklos Tarybos posėdžio metu galutinai paaiškėjo, jog direktorė absoliučiai nesusitvarko su mokinių interesus užtikrinančia informacija, nei su priimamais ir priimtinais sprendimais ir nesutinka papildyti reorganizavimo sąlygų aprašą, ir neketina vykdyti Švietimo įstatymo nuostatų.

Mokyklos bendruomenė 2018 kovo 19 d. jau buvo savivaldybei pateikusi pareiškimą su 120 bendruomenės narių parašais dėl nepasitikėjimo J. Bugeniene. Tačiau savivaldybei pasirodė, jog direktorė J. Bugenienė, kompetencijos valdyti mokyklą turi per akis.

Žaliakalnio progimnazija pagal higienos normas...
Tačiau stebint direktorės veiksmus ir klausantis posėdžio metu jai užduodamų klausimų iškyla esminis klausims: O KĄ DIREKTORĖ VEIKIA? Ką ji dienų dienomis per porą metų savo kabinete veikė? Nes ko bepaklausi, to nežino, nieko neprisimena, su įstatymais nesusipažinusi ir maža to, netgi nesiruošia su jais susipažinti. Jos veiksmai chaotiški. Staiga nei iš šio nei iš to, nepasitarusi su mokyklos bendruomene, jos neinformavusi, perima S. Lozoraičio mokyklos patalpas, kurios NETURI higienos paso. Net jeigu V. Bacevičiaus mokyklą, prieš bendruomenės valią, ir būtų bandoma perkelti iš Žaliakalnio į Viljampolę, direktorė nė nebando prašyti lėšų tų patalpų remonui, nė nebando gauti higienos paso. O Nacionalinis Visuomenės Sveikatos centro (NVSC) nė neketina išduoti S. Lozoraičio mokyklos patalpoms higienos paso, kol direktorė nepateiks šūsnies dokumentų. Tačiau ar apskritai juos reikia pateikti, jei J. Bugenienė šioje situacijoje elgiasi kaip ežiukas rūke (tas bent jau mąstė). V. Bacevičiaus pradinės mokyklos higienos pasas sustabdytas, perimamos naujos patalpos be higienos paso, bandoma mokinius perkelti į Žaliakalnio progimnaziją, kuri irgi neatitinka higienos normų reikalavimų. Nė vienas geras žaidėjas nesusigriebia į saują visų blogų kortų. Taip sakant, ką savivaldybė pasiūlo, tą J. Bugenienė ir griebia - kas ir kaip bus po to, apie tai negalvoja ir nepajėgia galvoti.

V. Bacevičiaus gegužės 7d. posėdyje galutinai paaiškėjo, jog į Žaliaklanio progimnaziją perkelti pradinukų nėra jokių galimybių. Žaliakalnio progimnazija neturi tinkamo, higienos normos HN 21:2011 reikalavimus tenkinančio sporto salės ploto, elementariai neturi patalpų tinkamų mūsų mokyklos mokinių ugdymo veiklai organizuoti. Reorganizavimo sąlygų apraše, pasirašytame Jurgitos Bugenienės, nėra nurodoma, kaip ši problema būtų sprendžiama.

Higienos pasų nėra, mokyklos neatitinka higienos normos reikalavimų, direktorė, kuriai pavesta valdyti mokyklą ir vykdyti reorganizaciją, nekompetetinga, tačiau Kauno savivaldybės tarybai vistiek viskas atrodo gerai. Jai lygiai taip pat nekliūva ir tai, jog Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 2018 balandžio 16 d. duomenimis, Kauno mieste yra dar 4 ugdymo įstaigos, neturinčios higienos paso - kai kurios galbūt niekad ir jo ir neturėjo - tačiau jos veikia ir vargo nemato ir dėl to neketinama jų nei reorganizuoti anei perkelti į kitas patalpas.
Mokyklos neturinčios higienos paso, bet toliau sėkmingai dirbančios...

Jei Kauno savivaldybės taryba laikytusi LR švietimo įstatymų, ji privalėtų J. Bugenienę atleisti per 10 dienų.

Jei Kauno savivaldybė laikytusi LR švietimo įstatymų, ji privalėtų nutraukti bet kokią Žaliakalnio mokyklų reorganizaciją, kol patalpos neatitiks higienos normų reikalavimų.

LR Švietimo įstatymo 53 str. 5 d. nustato, kad Švietimo ir mokslo ministro įgaliotai įstaigai nustačius, kad švietimo įstaigoje nėra sudarytos sąlygos užtikrinti švietimo kokybę laiduojantį valdymą, švietimo ir mokslo ministras per 20 darbo dienų nuo atlikto švietimo įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitos įvertinimo dienos kreipiasi į savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją (dalyvių susirinkimą) dėl pakartotinio švietimo įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitos vertinimo.

LR Švietimo įstatymo Švietimo įstaigos taryba, švietimo įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitą
J. Bugenienė švenčia "Vieningo Kauno" globojamos mokyklos jubiliejų - raskite ją...
įvertinusi nepatenkinamai, kreipiasi į savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją (dalyvių susirinkimą) ir prašo jos (jo) įvertinti švietimo įstaigos vadovo darbą. Jeigu švietimo įstaigos vadovo metų veiklos ataskaita įvertinama nepatenkinamai dvejus metus iš eilės, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) ar jos (jo) įgaliotas asmuo, savivaldybių švietimo įstaigų vadovų atveju – savivaldybės taryba priima sprendimą atleisti švietimo įstaigos vadovą iš pareigų ir nutraukti su juo sudarytą darbo sutartį per 10 darbo dienų nuo švietimo įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitos įvertinimo, neišmokant jam išeitinės išmokos.
Atsižvelgiant į tai, Žaliakalnio V. Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba iš LR Švietimo ir mokslo ministerijos pareikalavo vykdyti LR Švietimo įstatymo nuostatas ir per 10 darbo dienų imtis priemonių atleisti Kauno (Žaliakalnio) V. Bacevičiaus pradinės mokyklos direktorę Jurgitą Bugenienę iš pareigų, taip pat pradėti darbo drausmės pažeidimų tyrimo procedūrą.
Pasimokykime geografijos...

Taip pat pareikalavo netvirtinti V. Bacevičiaus pradinės mokyklos direktorės pasirašyto šios mokyklos ir Kauno Žaliakalnio progimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašo, kadangi joje nenurodytos visos reikiamos sąlygos, būtinos užtikrinti mokinių ir mokytojų interesus, neišspręstas patalpų pakankamumo ir tinkamumo klausimas, nenurodomi darbuotojų atleidimo ar perkėlimo klausimų sprendimo būdai, reorganizavimui nepasiruošta.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą